Nejnovější komentáře

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení v PDF

Článek I
Základní ustanovení

 1. Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen „sdružení“)
 2. Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00
 3. Oficiální web: www.letejmezostravy.cz
 4. Sdružení je dobrovolným, nezávislým sdružením fyzických a právnických osob, které sdružuje členy na základě prosazování společného zájmu
 5. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, nabývají platnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR

Článek II
Cíl činnosti

 1. Hlavní cíle sdružení
  • Aktivní podpora všestranného rozvoje letiště Ostrava
  • Pořádání a organizování otevřených akcí pro své členy a veřejnost, jejichž cílem je podporovat zájem o rozvoj letiště
  • Pořádání a organizování otevřených akcí pro své členy a veřejnost, jejichž cílem je rozvoj sdružení
  • Konzultační a informační činnost
  • Vytváření ekonomické základny k dosahování a plnění cílů sdružení
  • Sdružování osob se stejnými zájmy
  • Hájení zájmů členů sdružení
 2. Další formy činnosti stanoví členská schůze

Článek III
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou
  • Členská schůze (dále jen „ČS“)
  • Výkonný výbor (dále jen „VV“)
 2. ČS je nejvyšším orgánem sdružení, je složena ze všech členů sdružení, schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává se oznámením na oficiálním webu sdružení. Členové se ČS účastní buď přímo, nebo prostřednictvím zástupců. Jeden zástupce – delegát může zastupovat maximálně 10 řádných členů včetně sebe. Pověřený delegát se prokazuje delegátní listinou se seznamem zastoupených členů (jméno, příjmení a podpis) společně s jejich členskými průkazy. Jeho hlas má váhu počtu zastoupených členů.
 3. ČS rozhoduje zejména
  • O zániku sdružení a v tom případě současně o majetkovém vypořádání
  • O přijetí a změnách stanov
  • Stanoví hlavní směry činnosti a koncepci rozvoje sdružení pro nadcházející období
  • Projednává zprávu o hospodaření a majetku, schvaluje rozpočet
  • Projednává zprávu o stavu a činnosti sdružení
  • Volí členy VV, nikoliv však jejich funkce
  • Hlasuje o odvolání členů VV pro porušení či neplnění základních povinností
  • Přijímaní, rušení a potvrzování členství
 4. ČS je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů sdružení, k platnosti usnesení je potřeba nadpolovičního souhlasu přítomných, nebo jimi zastoupených členů. Není-li ČS usnášení schopná ani po uplynutí 2 hodin od řádného začátku schůze, ČS se rozpustí a VV rozhodne náhradním termínu následné schůze, nebo o svolání mimořádně ČS. Termín následné řádné nebo mimořádné ČS bude oznámen prostřednictvím oficiálního webu sdružení. Mimořádná schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných a zastoupených členů. Mimořádná schůze nemůže rozpustit občanské sdružení, manipulovat s majetkem ani nemá právo přijímat či vylučovat členy sdružení.
 5. ČS se mohou zúčastnit i třetí osoby, ty však nemají žádné pravomoci a nemohou zasahovat do průběhu ČS.
 6. Výkonným orgánem ČS je VV. VV řídí činnost sdružení mezi jednotlivými ČS. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci ČS. K přijetí usnesení VV je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy sdružení.
 7. VV má 5 členů, funkční období je dvouleté, opětovné zvolení je možné. Ze svého středu volí Předsedu sdružení, Místopředsedu sdružení a hospodáře. Volební období VV začíná okamžikem zvolení.
 8. VV zejména
  • Svolává a řídí ČS
  • Zabezpečuje plnění usnesení ČS
  • Určuje výši členských příspěvků
  • Navrhuje ČS přijetí nového člena (Aspirant) na řádného člena
  • Má právo pozastavit členství pro neplnění povinností nebo prohřeškům vůči stanovám nebo cílům sdružení. V průběhu pozastaveného členství pozbývá člen práv specifikovaných v Článku V. bodě 1) vyjma bodu b. a f.
  • Podává návrh ČS na odvolání členů VV
  • Je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů VV
  • Organizuje hospodářskou činnost, spravuje majetek, rozhoduje o nakládání s majetkem, podléhá však účetní uzávěrce, inventarizaci majetku. Toto pak schvaluje ČS
  • Připravuje podklady pro ČS a to zejména k rozpočtu a hlavním směrům činnosti sdružení
  • Svolává pravidelnou ČS v souladu s Článkem III. bodu 2) těchto stanov, nebo schůzi na žádost nadpoloviční většiny řádných členů sdružení. Schůze bude svolána maximálně do jednoho měsíce od doručení žádosti VV, tato žádost může být zaslána i elektronickou formou
  • Zajišťuje spolupráci s orgány, ostatními organizacemi, právnickými a fyzickými osobami
 9. VV si může podle potřeby pro svou činnost zřídit poradní orgány, jejichž členy jsou řádní členové sdružení.
 10. VV může udělit čestné členství fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o dosahování cíle činnosti podle těchto stanov nebo cíle obdobné činnosti. S návrhem na udělení čestného členství musí tato osoba souhlasit.
 11. Předseda sdružení je jeho statutárním zástupcem, jedná jeho jménem navenek.
 12. Místopředseda má stejná práva a povinnosti jako Předseda, jedná jako zástupce Předsedy v době jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření.
 13. Toutéž osobou může být vykonávána funkce Administrátora a Předsedy nebo Místopředsedy sdružení. Ostatní funkce VV jsou neslučitelné.

Článek IV
Členství

 1. Členství je založeno na principu svobodné volby, členem se může stát každá osoba, zejména však ta, které není lhostejný stav a vývoj letiště Ostrava.
 2. Členství je trojího druhu
  • Řádné
  • Aspirant
  • Čestné
 3. Řádný člen se plně podílí na činnosti a chodu sdružení dle svých schopností.
 4. Člen Aspirant je přijat do sdružení na základě rozhodnutí o přijetí VV po obdržení přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Nemá volební právo až do potvrzení řádného členství na ČS. Také nemůže být volen do orgánů sdružení.
 5. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, je však zbaven povinnosti hradit členský příspěvek. Tato osoba musí být schválena na ČS nadpoloviční většinou přítomných nebo jimi zastoupených členů.
 6. Členem se může stát na základě řádně a úplně vyplněné písemné přihlášky
  • Fyzická osoba starší 18 let
  • Právnická osoba
 7. Přihlášku ke členství přijímá VV. Pro přijetí člena je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů VV.
 8. Členský příspěvek
  • Se platí každoročně a je platný do konce aktuálního kalendářního roku
  • Musí být uhrazen nejpozději do 28.2. toho roku, na který je příspěvek hrazen, neplatí při přijímání nového člena viz Článek IV. bod 4)
  • Je nevratný
  • První výše členského příspěvku je stanovena na ustanovující schůzi
 9. Člen souhlasí s uchováváním, shromažďováním a zpracováváním svých evidenčních údajů. Tyto údaje podléhají § č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v účinném znění, údaje slouží výhradně pro účely sdružení nebo v případech stanovených zákonem. Evidenčními údaji se myslí evidenční číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození a osobní emailová adresa.
 10. Členství zaniká
  • Vystoupením člena na základě písemné žádosti. Platnost vystoupení nabývá dnem doručení žádosti VV
  • Odhlasováním ukončení členství ČS pro neplnění povinností nebo prohřeškům vůči stanovám a cílům sdružení
  • Úmrtím člena
  • Zánikem sdružení
  • U právnické osoby také jejím zrušením
  • Nezaplacením členského příspěvku v řádné lhůtě
 11. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob podílejících se na činnostech přípravného výboru.
 12. VV má právo pozastavit členství těm členům, kteří úmyslně porušili, porušují nebo poškozují
  • Povinnosti člena sdružení
  • Stanovy, cíle, činnosti, nebo dobré jméno sdružení

Článek V
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo
  • Účastnit se a podílet se na činnosti sdružení
  • Účastnit se členské schůze
  • Hlasovat, volit orgány sdružení a být do nich volen. Řádný a čestný člen má v hlasovacím a volebním procesu jeden hlas
  • Účastnit se všech akcí sdružení
  • Předkládat připomínky, náměty a podněty k záležitostem týkajících se sdružení
  • Obracet se na orgány sdružení s připomínkami týkající se jeho osoby a žádat vysvětlení
 2. Člen má povinnost
  • Dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a cíle sdružení
  • Hájit zájmy a dobré jméno sdružení
  • Dbát na to, aby nebylo poškozováno dobré jméno a zájmy sdružení
  • Svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech sdružení
  • Platit řádně a včas členský příspěvek
  • Oznamovat změnu evidenčních údajů, tak aby byla zabezpečena aktualizace jeho evidenčních údajů v databázi členů sdružení. Toto hlásí Administrátorovi a VV
  • Každý člen sdružení je povinen zacházet s majetkem, který je ve vlastnictví sdružení nebo který sdružení užívá tak, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě, jinak je povinen takto způsobenou škodu nahradit

Článek VI
Hospodaření a majetek

 1. Zdrojem majetku sdružení jsou především
  • Členské příspěvky
  • Dotace a státní příspěvky
  • Dary, sponzorské dary a granty
 2. Veškerý majetek je ve vlastnictví sdružení jako celku. Je určen pro zajištění chodu a aktivit sdružení. Za jeho správu odpovídá hospodář.
 3. Rozpočtový rok sdružení je shodný s kalendářním rokem. Účetní období odpovídá rozpočtovému roku.
 4. Návrh rozpočtu připravuje hospodář, nejpozději do 31.10. předchozího rozpočtového roku. Rozpočet musí být schválen ČS nejpozději do 28.2. kalendářního roku, pro který je schvalován.
 5. K zabezpečení pokladních operací je VV oprávněn zřídit běžný bankovní účet. Dispoziční právo k tomuto účtu má Předseda, Místopředseda a hospodář.
 6. Každý člen má právo nahlédnout do záznamů o hospodaření.

Článek VII
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká
  • Dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení ČS. K nabytí právní moci je potřeba souhlasu alespoň 4/5 všech členů sdružení
  • Sloučením s jiným občanským sdružením
  • Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění
  • Zánikem sdružení zaniká i členství v orgánech sdružení
  • Při zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhodne ČS o způsobu majetkového vypořádání, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy